Warning: Creating default object from empty value in /home/zingaservices/82F4B9P4/htdocs/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
Algemene voorwaarden Yellow Traffic Verkeersregelaars
maandag februari 19 , 2018
Text grootte
   
Please update your Flash Player to view content.

ALGEMENE VOORWAARDEN Yellow Traffic

Artikel 1 Definities

1.1       Onder ‘Yellow Traffic’ Eenmanszaak beherende Yellow Traffic., gevestigd te (3203) XV Spijkenisse, aan de Ipenlaan 49-50 kantoor, geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 59504986, BTW nummer 242039959B02, telefoonnummer: (0181)786789, e-mail: info@verkeersregelaarsyellow.nl.

1.2       Onder ‘VERKEERSREGELAAR’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon, die in dienst van Yellow Traffic werkzaamheden verricht of gaat verrichten als verkeersregelaar ten behoeve van een opdrachtgever.

1.3       Onder ‘OPDRACHT’ wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Yellow Traffic en opdrachtgever.

1.4       Onder ‘OPDRACHTGEVER’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die Yellow Traffic een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.5 Onder ‘OPDRACHTBEVESTIGING’ wordt verstaan: een voor akkoord schriftelijk ondertekende offerte door Yellow Traffic en opdrachtgever, alsmede een voor akkoord schriftelijk ondertekend document door de opdrachtgever, waarin duidelijk wordt verwezen naar de betreffende offerte of opdracht aan Yellow Traffic.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van Yellow Traffic en op alle andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en Yellow Trafiic. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Yellow Traffic uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

3.1       Alle offertes van Yellow Traffic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

3.2 De opdracht tussen Yellow Traffic en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Yellow Traffic de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van opdrachtgever ontvangt. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest van de opdrachtgever door Yellow Traffic worden uitgevoerd.

3.3       Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Yellow Traffic.

Artikel 4 Tarieven

4.1       Yellow Traffic factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren in de opdrachtbevestiging volgens het overeengekomen uurtarief. Uurtarief is exclusief BTW en toeslagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2       Indien werkzaamheden worden verricht door Yellow Traffic die het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

4.3       De tarieven voor de verkeersregelaars, zoals deze door Yellow Traffic bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal aan opdrachtgever het tarief aanpassen naar het bijbehorende tarief.

4.4       Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende uurtarief ongewijzigd blijven. Yellow Traffic moet met de wijziging van functie hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan Yellow Traffic voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.

4.5       Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een verkeersregelaar ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten plaatsvindt voor Yellow Traffic indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het Yellow Traffic vrij het opdrachtgevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5 Betaling

5.1       Yellow Traffic factureert wekelijks achteraf aan opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden.

5.2       De betalingstermijn van facturen van Yellow Traffic bedraagt 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Yellow Traffic schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3       Uitsluitend betalingen aan Yellow Traffic zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Yellow Traffic tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan verkeersregelaar en of het verstrekken van voorschotten aan verkeersregelaar zijn verboden en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met Yellow Traffic.

5.4       Zodra de betaaltermijn van een factuur is verstreken zonder dat deze is betaald is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling of aanmaning terzake nodig is, in verzuim, en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand.

5.5       Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,--. Eventuele gerechtelijk en executiekosten van Yellow Traffic komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.

5.6       Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van Yellow Traffic daartoe aanleiding geeft, is Yellow Traffic gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die Yellow Traffic uit welke hoofde dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. Yellow Traffic kan ten alle tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals Yellow Traffic die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.

5.7       Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van Yellow Traffic aanleiding voor is, is Yellow Traffic gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van Yellow Traffic en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan Yellow Traffic te verstrekken.

5.8       Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Yellow Traffic te verrekenen is uitgesloten.

Artikel 6 Reclames

6.1       Reclames terzake geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na dagtekening van de factuur dan wel het geleverde werk schriftelijk aan Yellow Traffic worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te reclameren vervalt.

6.2       Een (tijdige) reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan Yellow Traffic

Artikel 7 Duur en beëindiging van de opdracht

7.1       De opdracht tussen Yellow Traffic en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Yellow Traffic en opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

7.2       De opdracht is niet tussentijds opzegbaar, tenzij dit schriftelijk tussen Yellow Traffic en opdrachtgever is overeengekomen.

7.3       Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een opdracht voor bepaalde tijd 12 uur voor aanvang van de opdracht door Yellow Traffic schriftelijk te annuleren.

7.4       Indien opdrachtgever niet tijdig de opdracht annuleert, is opdrachtgever gehouden aan Yellow Traffic éénmalig te betalen het overeengekomen tarief berekend over vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.

7.5       Indien in afwijking van artikel 7.1 de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan en de opdracht drie maanden of langer heeft geduurd kan opdrachtgever de opdracht opzeggen middels een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.

7.6       De opzegtermijn zoals bedoeld in artikel 7.5 vangt aan op het moment van ontvangst door Yellow Traffic van het aangetekende schrijven ter zake van de opzegging.

7.7       Indien de omvang van de opdracht niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan Yellow Traffic per oproep te betalen het overeengekomen opdrachttarief over minimaal vijf gewerkte uren per overeengekomen in te zetten verkeersregelaar.

7.8       Indien de verkeersregelaar zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van werkzaamheden, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld om aan te vangen met de werkzaamheden, al dan niet als gevolg van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot onwerkbaar weer, staking), is opdrachtgever gehouden aan Yellow Traffic éénmalig te betalen het overeengekomen tarief per verkeersregelaar berekend over vijf gewerkte uren.

7.9       Yellow Traffic en opdrachtgever zijn bevoegd de opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:

-Yellow Traffic of opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;

-Yellow Traffic of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

-Yellow Traffic of opdrachtgever de bedrijfsvoering heeft gestaakt;

7.10      Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Yellow Traffic de verkeersregelaar niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen Yellow Traffic en verkeersregelaar is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een verkeersregelaar, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere verkeersregelaar dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde verkeersregelaar bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

7.11      In geval de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden, mag Yellow Traffic de opdracht ontbinden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Yellow Traffic volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8 Vervaltermijnen

8.1       Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de opdrachtgever jegens Yellow Traffic in verband met het verrichten van werkzaamheden door Yellow Traffic in ieder geval één jaar na het moment dat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 9 Selectie Verkeersregelaars

9.1       Yellow Traffic selecteert de te werk te stellen verkeersregelaars aan de hand van Yellow Traffic bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen verkeersregelaar enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan Yellow Traffic verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Yellow Traffic is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt Yellow Traffic de uiterste nauwkeurigheid in acht.

9.2       Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van verkeersregelaars aan opdrachtgever neemt Yellow Traffic in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen dergelijke niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Yellow Traffic worden meegewogen.

9.3       Opdrachtgever is gehouden zich vóór of onmiddellijk ná de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de verkeersregelaar aan de verwachtingen voldoet met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient Yellow Traffic daarover zo spoedig mogelijk te informeren, waarbij opdrachtgever tevens dient aan te geven waarin haar klachten over de verkeersregelaar zijn gelegen. Indien verkeersregelaar niet voldoet aan de verwachtingen en Yellow Traffic het eens is met opdrachtgever, zal Yellow Traffic zich inspannen binnen een redelijke termijn zorg te dragen voor vervanging van de betreffende verkeersregelaar, tenzij dit in redelijkheid niet van Yellow Traffic niet kan worden verwacht of gevergd. Indien vervanging niet mogelijk is en opdrachtgever met recht over de verkeersregelaar heeft geklaagd, dan zullen de overeengekomen uren voor de betreffende verkeersregelaar niet aan opdrachtgever worden gefactureerd, zonder dat Yellow Traffic aansprakelijk is voor enige schade.

9.4       In geval van ziekte, ongeval, overlijden van de verkeersregelaar of beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen Yellow Traffic en de verkeersregelaar is aangegaan geldt als overmacht voor Yellow Traffic en dientengevolge is Yellow Trafiic nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat Yellow Traffic, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de verkeersregelaar zal trachten zorg te dragen.

Artikel 10 Overmacht

10.1      Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst die niet aan Yellow Traffic kan worden toegerekend. In geval van overmacht is Yellow Traffic gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Yellow Traffic gehouden is enige schade te vergoeden aan opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1      Yellow Traffic zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht.

11.2      Indien Yellow Traffic rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor de opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad zal schade worden vergoed tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Schadevergoeding zal echter nimmer meer dan € 25.000,-- bedragen.

11.3      Yellow Traffic is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst of andere indirecte schade, geleden door opdrachtgever of derden.

11.4      Yellow Traffic is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die ontstaat doordat opdrachtgever, dan wel derden die niet zijn ingeschakeld door Yellow Traffic aan Yellow Traffic onjuiste informatie of onvolledige documentatie hebben verstrekt ter uitvoering van de opdracht.

11.5      Opdrachtgever vrijwaart Yellow Traffic voor vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Yellow Traffic onvolledige medewerking heeft verleend of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

11.6      De beperkingen van schade in voorgaande artikelleden blijven buiten toepassing indien de opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Yello Traffic.

11.7      Yellow Traffic is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloos handelen van de verkeersregelaar.

Artikel 12 Garantie, veiligheid

12.1      Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de verkeersregelaar als jegens Yellow Traffic om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de verkeersregelaar worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de verkeersregelaar tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

12.2      Opdrachtgever zal aan Yellow Traffic en vóór de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van verkeersregelaar verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats.

Artikel 13 Het aangaan van een (rechtstreekse) arbeidsverhouding

13.1      Het is opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om tijdens de opdracht en tot twee jaar daarna met een bij hem tewerkgestelde verkeersregelaar in dienst van Yellow Traffic, direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan na afwijzing van de voorgestelde verkeersregelaars door Yellow Traffic aan opdrachtgever, met de afgewezen verkeersregelaar direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen.

13.2      Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 14.1 is op opdrachtgever aan Yellow Traffic, zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,-- vermeerderd met een bedrag van € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Yellow Traffic  om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.

13.3      Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij deze niet schriftelijk met Yellow Traffic schriftelijk heeft beëindigd, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1        Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten opdrachten en de daaruit  voortvloeiende geschillen tussen Yellow Traffic en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2      Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de opdracht of uit de opdracht voortvloeiende overeenkomsten tussen Yellow Traffic en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen - tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem.